Naujienos

Apie leidinius

Prenumerata

Reklama

Naudinga...

 

Text Box: aktuali redakcija
2013 m. SAUSIO 1 d.

KNYGA

 

"Lietuvos Respublikos

DARBO KODEKSAS

 

(aktuali redakcija 2013 M.  SAUSIO 1 D. )"     

Formatas - A5 

Knygos kaina - 29.00 Lt

Knygos atnaujinimų prenumerata

2013.01.01 - 2013 12 31

109 LT

 Knygos turinys

 Užsakyti knygą ir/ar atnaujinimus

 

 Knygos turinys

BENDROSIOS NUOSTATOS

DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

Lietuvos Respublikos darbo kodekso reglamentuojami santykiai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo teisės šaltiniai

Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Darbo įstatymų taikymo sritis

Užsienio teisės taikymas

Teisė, taikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams

Tarptautinės sutartys

Įstatymo ir teisės analogija

Darbo kodekso normų aiškinimo principai

Darbo įstatymų įgyvendinimas

Darbo įstatymų galiojimas

DARBO TEISĖS SUBJEKTAI

Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas

Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas

Darbuotojas

Darbdavys

Darbuotojų kolektyvas

DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS

Atstovavimo pagrindai

Darbuotojų atstovai

Profesinės sąjungos

Darbo taryba

Darbuotojų atstovų teisės

Darbdavių pareigos ir teisės, susijusios su darbuotojų atstovais

Darbdavių atstovai

TERMINAI

Termino apibrėžimas

Terminų skaičiavimas

Ieškinio senatis

Naikinamieji terminai

Procedūriniai ir procesiniai terminai

Darbo stažas

DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai

Valstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė ir pažeidimų prevencija

Nevalstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė

DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS

Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai

Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas

Darbo teisių gynimas 

Darbo teisių savigyna 

Atsakomybė

KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Darbo santykių subjektų interesų derinimas 

Socialinės partnerystės sąvoka ir principai 

Socialinės partnerystės šalys 

Socialinės partnerystės lygiai 

Socialinės partnerystės formos 

Socialinės partnerystės sistema 

Lietuvos Respublikos trišalė taryba 

Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai) 

Informavimas ir konsultavimas 

Kolektyvinės derybos 

Kolektyvinių sutarčių rūšys 

NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties turinys 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties šalys 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties taikymo sritis 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties registracija 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties galiojimas 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties nutraukimas 

Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė 

Ginčų, kylančių sudarant ir vykdant nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, sprendimas

ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS 

Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis 

Įmonės kolektyvinės sutarties šalys 

Įmonės kolektyvinės sutarties turinys 

Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas 

Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė 

Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai 

Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas 

Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė 

Nesutarimų ir ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimo tvarka 

KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS 

Kolektyvinis darbo ginčas 

Reikalavimų iškėlimas 

Reikalavimų nagrinėjimas 

Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai 

Taikinimo komisijos sudarymas 

Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje 

Taikinimo komisijos sprendimas 

Darbo arbitražas Trečiųjų teismas 

Streikas 

Streiko skelbimas 

Streikų apribojimai 

Vadovavimas streikui 

Streiko eiga 

Streiko teisėtumas 

Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos 

Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus streiką 

Streiko pasibaigimas 

Atsakomybė 

INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI

ĮDARBINIMAS 

Teisės į darbą įgyvendinimas 

Įdarbinimo sąvoka 

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas 

Informacija apie laisvas darbo vietas 

Bedarbiai 

Ieškančių darbo asmenų užimtumo rėmimas

DARBO SUTARTIS 

DARBO SUTARTIES TURINYS IR JOS SUDARYMAS 

Darbo sutarties sąvoka 

Darbo sutarties turinys 

Darbo sutarties sąlygos 

Garantijos priimant į darbą 

Priėmimo į darbą apribojimai 

Nelegalus darbas 

Darbo sutarties sudarymas 

Darbo sutarties prielaidos 

Konkursas 

Renkamosios pareigos 

Kvalifikaciniai egzaminai 

Priimant į darbą būtini dokumentai 

Išbandymas sudarant darbo sutartį 

Išbandymo terminas 

Išbandymo rezultatai 

DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS 

Darbo sutarčių rūšys 

Terminuota darbo sutartis 

Darbo sutarties termino nustatymas 

Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės 

Sezoninė darbo sutartis 

Laikinoji darbo sutartis 

  Papildomas darbas ir antraeilės pareigos 

  Darbo sutartis su namudininkais 

  Patarnavimo sutartis 

  Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai 

DARBO SUTARTIES VYKDYMAS 

  Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą 

  Draudimas reikalauti atlikti darbą, nesulygtą darbo sutartimi 

  Darbo sąlygų pakeitimas 

  Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais 

  Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju 

  Nušalinimas nuo darbo 

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS 

  Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai 

  Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu 

  Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui 

  Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu 

  Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių 

  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės 

  Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą 

  Grupės darbuotojų atleidimas 

  Darbo sutarties nutraukimo apribojimai 

  Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus 

  Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams 

  Garantijos darbuotojų atstovams 

  Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius 

  Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo 

  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju 

  Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę 

  Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas 

  Išeitinė išmoka 

  Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka 

DARBO LAIKAS 

  Darbo laiko sąvoka 

  Darbo laiko struktūra 

  Darbo laiko trukmė 

  Sutrumpintas darbo laikas 

  Ne visas darbo laikas 

  Darbo laiko režimas 

  Darbo ir poilsio ypatumai ekonominės veiklos srityse 

  Suminė darbo laiko apskaita 

  Viršvalandinių darbų apribojimas 

  Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai 

  Viršvalandinių darbų trukmė 

  Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse 

  Darbas naktį 

  Budėjimas 

POILSIO LAIKAS 

  Poilsio laiko sąvoka 

  Poilsio laiko rūšys 

  Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 

  Papildomos ir specialios pertraukos 

  Paros poilsis 

  Savaitės nepertraukiamasis poilsis 

  Švenčių dienos 

  Atmintinos dienos 

  Atostogų rūšys 

  Kasmetinės atostogos 

  Kasmetinės minimaliosios atostogos 

  Kasmetinės pailgintos atostogos 

  Kasmetinės papildomos atostogos 

  Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka 

  Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti 

  Kasmetinių atostogų trukmės nustatymas 

  Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis 

  Atšaukimas iš kasmetinių atostogų 

  Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas 

  Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo 

  Kasmetinių atostogų apmokėjimas 

  Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas 

  Tikslinių atostogų rūšys 

  Nėštumo ir gimdymo atostogos 

  Tėvystės atostogos 

  Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai 

  Mokymosi atostogos 

  Kūrybinės atostogos 

  Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti 

  Nemokamos atostogos 

  Papildomos atostogų lengvatos 

DARBO UŽMOKESTIS GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS 

  Darbo užmokestis 

  Darbo užmokesčio minimumas 

  Darbo apmokėjimo organizavimas 

  Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas

  Darbo užmokesčio indeksavimas 

  Normalių darbo sąlygų užtikrinimas 

  Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų 

  Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą 

  Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis 

  Mokėjimas už prastovos laiką 

  Mokėjimas už ne visą darbo laiką 

  Darbo apmokėjimas, kai padidinamas darbų mastas 

  Darbo apmokėjimas esant sutrumpintam darbo laikui 

  Darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku 

  Darbo apmokėjimas neįvykdžius išdirbio normų 

  Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka 

  Atsiskaitymo lapeliai 

  Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas 

  Vidutinis darbo užmokestis 

  Darbuotojų reikalavimų gynimas darbdaviui tapus nemokiam 

  Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus 

  Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas 

  Duomenys apie darbo užmokestį 

  Lengvatos ir garantijos besimokantiems darbuotojams 

  Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos 

  Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas 

  Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą 

  Papildomų ir specialių pertraukų apmokėjimas 

  Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus 

  Garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas patikrinti sveikatos 

  Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis 

  Apmokėjimas atsisakius dirbti 

  Garantijos donorams 

  Kompensacija už darbuotojams priklausančių įrankių, darbo drabužių nusidėvėjimą 

  Garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju 

  Garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą 

  Sumokėtų kompensacijų grąžinimo atvejai 

  Piniginių reikalavimų tenkinimas 

  Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai 

  Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas 

  Draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų

DARBO DRAUSMĖ 

  Darbo drausmės užtikrinimas 

  Darbuotojų pareigos 

  Darbdavio pareigos 

  Darbo tvarkos taisyklės 

  Specialūs teisės aktai, reglamentuojantys darbo drausmę 

  Pareigybės aprašymai ir nuostatai 

  Darbdavio taikomi paskatinimai 

  Darbo drausmės pažeidimas 

  Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas 

  Drausminės atsakomybės pagrindai 

  Drausminės nuobaudos 

  Drausminės nuobaudos parinkimas 

  Draudimas skirti kelias drausmines nuobaudas už vieną darbo drausmės pažeidimą 

  Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka 

  Drausminės nuobaudos skyrimo terminas 

  Drausminės nuobaudos apskundimas 

  Drausminės nuobaudos galiojimo terminas 

  Drausminės nuobaudos panaikinimas 

MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ 

  Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas

  Materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos 

  Atsižvelgimas į nukentėjusiojo kaltę 

  Darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai 

  Žalos, padarytos dėl darbuotojo sužalojimo, mirties, darbuotojo ar kitų asmenų turtinių interesų pažeidimo, atlyginimas

  Neturtinės žalos atlyginimas 

  Žalos atlyginimas reorganizavus įmonę, įstaigą ar organizaciją 

  Žalos atlyginimas likvidavus įmonę 

  Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai 

  Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos 

  Atvejai, kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą 

  Visiškos materialinės atsakomybės sutartis 

  Atlygintinos žalos dydžio nustatymas 

  Darbuotojo padarytos žalos išieškojimo tvarka 

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

  Darbuotojų sauga ir sveikata 

  Darbuotojų teisė saugiai dirbti 

  Darbo vietų įrengimas 

  Darbo priemonės 

  Apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio 

  Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas 

  Privalomi sveikatos patikrinimai 

  Darbų sustabdymas 

  Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos 

  Darbdavių ir jų atstovų atestavimas 

  Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones 

  Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

  Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis 

  Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas 

  Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą 

  Darbuotojų pareigos 

  Darbuotojų teisės 

  Darbuotojo atsisakymas dirbti 

  Asmenų iki aštuoniolikos metų darbas 

  Motinystės sauga 

  Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos 

  Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas 

  Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas 

  Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas 

  Atlyginimas už sužalotą sveikatą 

  Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas ir kontrolė 

INDIVIDUALUS DARBO GINČAS 

  Individualus darbo ginčas 

  Individualius darbo ginčus nagrinėjantys organai 

  Darbo ginčų komisijos raštvedys 

  Darbo ginčų komisijos sudarymas 

  Darbo ginčų komisijos įgaliojimai 

  Darbo bylos parengimas nagrinėti darbo ginčų komisijoje 

  Darbo ginčų komisijos posėdžiai 

  Bylos nagrinėjimas, sprendimo priėmimas 

  Darbo ginčų komisijos sprendimo apskundimas 

  Darbo ginčų komisijos sprendimo vykdymas 

  Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose 

  Kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminai 

  Ginčai dėl darbo sutarties 

  Piniginių reikalavimų tenkinimas 

  Skubus sprendimų ir nutarčių vykdymas 

  Sprendimų darbo byloje neįvykdymo pasekmės 

  Sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas 

  Darbo ginčų komisijos ir teismo išlaidos 

  Darbo ginčų komisijos narių darbo garantijos 

 

PRIEDAS ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

PRIEDAS 2012 METAIS ĮSIGALIOJĘ DARBO KODEKSO PAKEITIMAI

 

DALYKINĖ RODYKLĖ

 

Į pradžią

Apie leidinius

Prenumerata

Kontaktai

Naudinga...