Naujienos

Apie leidinius

Prenumerata

Reklama

Naudinga...

 

KNYGA

 

"KOMANDIRUOTĖS

 LIETUVOJE IR UŽSIENYJE"

 

(paruošta pagal  2013 M. VASARIO 1 D. galiojusius teisės aktus)"     

Formatas - A5 

 

Knygos kaina - 25.00 Lt

 Knygos turinys

 Užsakyti knygą

 

 Knygos turinys

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU KOMANDIRUOČIŲ ĮFORMINIMU, APSKAITA IR MOKĖJIMO KLAUSIMAIS AKTUALIOS REDAKCIJOS 2012 M. BALANDŽIO 1 D.

LR Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnis. Komandiruočių sąnaudos..

DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLĖS

DIENPINIGIŲ MOKĖJIMO JŪREIVIAMS TAISYKLĖS

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės..

DIENPINIGIŲ IR GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS NORMOS VYKSTANTIEMS Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTES  

DĖL KOMPENSUOJAMŲ IŠMOKŲ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO..

Kompensuojamų išmokų dydŽIO ir mokėjimo tvarkOS APRAŠAS..

DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TARNYBINĖMIS KOMANDIRUOTĖMIS, DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS..

GARANTIJŲ KOMANDIRUOTIEMS DARBUOTOJAMS ĮSTATYMAS..

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO (KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS) KOMENTARAS

Komandiruočių į užsienį sąnaudos.

Komandiruočių Lietuvos Respublikoje sąnaudos.

Komandiruočių iš užsienio į Lietuvos Respublikos teritoriją sąnaudos.

DIENPINIGIŲ APMOKESTINIMAS..

KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS IR KOMANDIRUOČIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI, NEAPMOKESTINAMI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU..

1.1. Kas yra laikoma komandiruote?.

1.2. Kokių asmenų išvykimas iš nuolatinės darbo vietos gali būti laikomas komandiruote?.

1.3. Ar valdymo organų narių išvykimas atlikti vieneto pavedimą gali būti laikomas komandiruote?.

1.4. Kokiais dokumentais įforminamas darbuotojo, individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, kurio darbo bei apmokėjimo už darbą  tvarka numatyta bendrosios  jungtinės  veiklos sutartyje, siuntimas į komandiruotę?.

1.5. Kokiais dokumentais įforminamas specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto narių išvykimas dalyvauti minėto specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto posėdžiuose?.

II. KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ SĄNAUDOS..

2.1.1. Kada vieneto darbuotojų, individualių įmonių savininkų ar ūkinių bendrijų tikrųjų narių išvykimas į užsienį nelaikomas komandiruote?.

2.1.2. Ar komandiruočių į užsienį išvykimo laikas per mokestinį laikotarpį yra sumuojamas?.

2.1.3. Ar komandiruote laikomas darbuotojų išsiuntimas laikinai dirbti užsienio valstybėje?.

2.1.4. Kokiais dar atvejais Lietuvos vieneto apmokėtos komandiruotės į užsienį išlaidos (tame tarpe susijusios ne su jo darbuotojo komandiruote) laikomos komandiruočių sąnaudomis?.

2.1.5. Ar iš Lietuvos vieneto pajamų gali būti atskaitomos komandiruotės į užsienį išlaidos tuo atveju, jeigu pagal susitarimą komandiruotės į užsienį išlaidas apmoka Europos bendrovės steigime dalyvaujantis užsienio vienetas arba užsienio vienetas (Europos bendrovė)?.

2.1.6. Kokios vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario komandiruočių į užsienį sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atskaitomos iš pajamų?.

2.1.7. Kokios Lietuvos vieneto apmokėtos specialiojo derybų komiteto, Europos bendrovės darbo tarybos ir Europos bendrovės darbo tarybos komiteto, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos įstatymą “Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, nario išlaidos, susijusias su šio nario dalyvavimu posėdžiuose, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų?.

II.2. DIENPINIGIŲ IŠLAIDOS..

2.2.1. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos?.

2.2.2. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos,    kai į užsienio komandiruotę vykstama vienai dienai? 

2.2.3. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos,    kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių?.

2.2.4. Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos,    kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš komandiruotės dieną šis darbuotojas vėl yra siunčiamas į kitą komandiruotę? 

2.2.5. Kaip apskaičiuojamos komandiruotės dienpinigių išlaidos tuo atveju, kai Lietuvos vienetų nuolatinės buveinės ar kito nesavarankiško padalinio užsienio valstybėje darbuotojas vyksta į komandiruotes toje užsienio valstybėje arba į kitą užsienio valstybę?.

2.2.6. Kada dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų?.

2.2.7. Ar dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų  administracijos vadovui, kuris yra ir to vieneto dalyvis? 

2.2.8. Ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami vieneto mokami dienpinigiai tuo atveju, jeigu komandiruotajam į užsienį vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui ar ūkinės bendrijos tikrajam nariui dienpinigius skiria kita (-os) įmonė (-ės) ar asmuo (-enys)?.

2.2.9. Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami darbuotojui mokami dienpinigiai, jeigu darbuotoją į komandiruotę tuo pačiu metu išsiunčia keli vienetai, kuriuose jis dirba?.

2.2.10. Kokio dydžio dienpinigiai, išmokėti darbuotojui, paprastai dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau laikinai darbdavio išsiųstam dirbti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ar Europos ekonominei erdvei priklausančią valstybę, gali būti atskaitomi iš vieneto pajamų?.

II.3. GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDOS..

2.3.1. Kokio dydžio gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų? 

2.3.2. Ar iš pajamų gali būti atskaitomos visos išlaidos, įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus?.

2.3.3. Ar komandiruotės metu patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu gyvenamasis plotas nuomojamas iš fizinio asmens?.

2.3.4. Ar visos patirtos gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu vienetas nuolat nuomojasi gyvenamąjį plotą užsienyje, tačiau nesant poreikio darbuotojams vykti į komandiruotę, patalpos atskirais laikotarpiais yra nenaudojamos?.

2.3.5. Ar priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams vieneto už išankstinį viešbučio kambarių rezervavimą sumokėtos sumos, jeigu vieneto darbuotojas dėl svarbių priežasčių į komandiruotę neišvyksta?.

II.4. KOMANDIRUOTĖS KELIONĖS IR DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS..

2.4.1. Kokios komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

2.4.2. Ar komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? 

II.5. DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ SU IŠVYKIMU Į UŽSIENIO KOMANDIRUOTĘ, TVARKYMO IŠLAIDOS..

2.5.1. Ar dokumentų, susijusių su išvykimu į užsienio komandiruotę, tvarkymo išlaidos gali būti priskiriamos komandiruočių sąnaudoms?.

2.5.2. Jeigu vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, ar visa sumokėta vienkartinė metinė draudimo įmoka yra priskiriama komandiruočių sąnaudoms?.

2.5.3. Kaip pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, jeigu vienetas sumoka už metinę užsienio šalies vizą?.

2.5.4. Ar komandiruotės išlaidas pagrindžiančiais dokumentais gali būti laikomi keleivių vežimo paslaugas teikiančių vienetų komandiruojančio vieneto vardu išrašyti dokumentai?.

II.6. RYŠIŲ (PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ) IŠLAIDOS..

2.6.1. Ar visos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

II. 7. REGISTRAVIMOSI RENGINYJE MOKESČIO AR BILIETŲ Į RENGINĮ PIRKIMO IŠLAIDOS..

2.7.1. Ar vykstant į mokamą renginį ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamas sumokėtas registravimosi renginyje mokestis, bilietų pirkimo išlaidos?.

2.7.2. Ar visa sumokėta už registravimąsi renginyje ar bilietų įsigijimo suma priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas?.

II.8. VALIUTOS KEITIMO KREDITO ĮSTAIGOSE IŠLAIDOS..

2.8.1. Ar valiutos keitimo išlaidos yra priskiriamos komandiruotės sąnaudoms?.

2.8.2. Kokios dienos kursu yra įvertinamos komandiruotės išlaidos padarytos užsienio valiuta?.

2.8.3. Kokios dienos kursu yra įvertinamos patirtos komandiruotės išlaidos, jeigu darbuotojas komandiruotės metu atsiskaito vieneto vardu išduota banko kortele?.

III. KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SĄNAUDOS..

III.1. BENDROSIOS NUOSTATOS..

3.1.1 Kokios vieneto darbuotojo, individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario komandiruočių Lietuvos Respublikoje sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atskaitomos iš pajamų?.

3.1.2. Kokiais dar atvejais Lietuvos vieneto apmokėtos komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje (tame tarpe susijusios ne su jo darbuotojo komandiruote) išlaidos laikomos komandiruočių sąnaudomis?.

3.1.3. Ar iš Lietuvos vieneto pajamų gali būti atskaitomos komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos tuo atveju, jeigu pagal susitarimą komandiruotės į užsienį išlaidas apmoka Europos bendrovės steigime dalyvaujantis užsienio vienetas arba užsienio vienetas (Europos bendrovė)?.

III.2. DIENPINIGIŲ IŠLAIDOS..

3.2.1. Kokio dydžio dienpinigiai yra priskiriami ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

3.2.2. Kokio dydžio gali būti dienpinigiai, jeigu komandiruotė trunka vieną dieną?.

3.2.3. Kokia suma dienpinigių, apskaičiuojant pelno mokestį, priskiriama ribojamo dydžio leidžiamiems atskaitymams, jeigu komandiruotajam vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui ar ūkinės bendrijos tikrajam nariui dienpinigius skiria kita (-os) įmonė (-ės) ar asmuo (-enys)?.

3.2.4. Kokia tvarka ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami darbuotojui mokami dienpinigiai, jeigu jį į komandiruotę tuo pačiu metu išsiunčia keli vienetai, kuriuose darbuotojas dirba?.

III.3. GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDOS..

3.3.1. Kokio dydžio gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų? 

3.3.2. Ar iš pajamų gali būti atskaitomos visos išlaidos, įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus?.

III.4. KOMANDIRUOTĖS KELIONĖS IR DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS..

3.4.1. Kokios komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

3.4.2. Ar komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? 

3.5.1. Ar visos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

3.6.1. Ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamas vykstant į mokamą renginį sumokėtas registravimosi renginyje mokestis, bilietų pirkimo išlaidos?.

IV. KOMANDIRUOČIŲ IŠ UŽSIENIO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ SĄNAUDOS..

4.1.1. Kokios vieneto darbuotojų, kurių nuolatinė darbo vieta yra užsienio valstybėje, komandiruočių iš užsienio į Lietuvos Respubliką sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atskaitomos iš pajamų?.

4.1.2. Kokiais dar atvejais Lietuvos vieneto apmokėtos komandiruotės iš užsienio į Lietuvos Respubliką išlaidos (tame tarpe susijusios ne su jo darbuotojo komandiruote) laikomos komandiruočių sąnaudomis?.

IV.2. DIENPINIGIŲ IŠLAIDOS..

4.2.1. Kaip apskaičiuojamos komandiruotės dienpinigių išlaidos darbuotojams tuo atveju, kai Lietuvos vienetai vykdo veiklą užsienyje?.

4.2.2. Kaip apskaičiuojamos komandiruotės dienpinigių išlaidos tuo atveju, kai Lietuvos vienetų nuolatinės buveinės ar kito padalinio užsienio valstybėje darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais į Lietuvą?.

4.2.3. Kokiais dokumentais vienetas turi pagrįsti dienpinigių sumą, apskaičiuotą taikant užsienio valstybės, kurioje yra darbuotojo ar nario nuolatinė darbo vieta, vykstantiems į Lietuvos Respublikos teritoriją nustatytas dienpinigių ar jiems analogiškų sumų normas? 

4.2.4. Ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriami vieneto mokami dienpinigiai tuo atveju, jeigu komandiruotajam į Lietuvos Respublikos teritoriją vieneto darbuotojui dienpinigius skiria kita (-os) įmonė (-ės) ar asmuo (-enys)?.

IV.3. GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDOS..

4.3.1. Kokio dydžio gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų? 

4.3.2. Ar iš pajamų gali būti atskaitomos visos išlaidos, įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus?. IV.4. KOMANDIRUOTĖS KELIONĖS IR DEGALŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS..

4.4.1. Kokios komandiruotės kelionės išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

4.4.2. Ar komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams? 

IV.5. DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ SU KOMANDIRUOTE IŠ UŽSIENIO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, TVARKYMO IŠLAIDOS  

4.5.1. Ar dokumentų, susijusių su komandiruote iš užsienio į Lietuvos Respubliką, tvarkymo išlaidos gali būti priskiriamos komandiruočių sąnaudoms?.IV.6. RYŠIŲ (PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ) IŠLAIDOS..

4.6.1. Ar visos komandiruotės metu patirtos ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos yra priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?.

IV. 7. REGISTRAVIMOSI RENGINYJE MOKESČIO AR BILIETŲ Į RENGINĮ PIRKIMO IŠLAIDOS..

4.7.1. Ar vykstant į mokamą renginį ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamas sumokėtas registravimosi renginyje mokestis, bilietų pirkimo išlaidos?.

IV.8. VALIUTOS KEITIMO KREDITO ĮSTAIGOSE IŠLAIDOS.

4.8.1. Ar valiutos keitimo išlaidos yra priskiriamos komandiruotės sąnaudoms?.

V. DOKUMENTAI, KURIŲ PAGRINDU PRIPAŽĮSTAMOS KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS..

5.1. Kieno vardu turi būti išrašyti komandiruotės išlaidas pagrindžiantys dokumentai?

5.2. Kokiais dokumentais remiantis yra pripažįstamos keleivinio transporto išlaidos komand. sąnaudomiis?

5.3. Kokie dokumentų rekvizitai yra privalomi užsienio vienetų arba fizinių asmenų išrašytuose apskaitos dokumentuose? 

VI. KOMPENSUOJAMŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI, MOKAMI VIETOJE KOMANDIRUOČIŲ KOMPENSACIJŲ DARBUOTOJAMS, KURIŲ DARBAS YRA KILNOJAMOJO POBŪDŽIO

6.1. Ar darbuotojams, kurių darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio gali būti kompensuojamos padidėjusios jų išlaidos?

6.2. Ar darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos, yra priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams?

6.3. Ar priskiriamos vieneto leidžiamiems atskaitymams darbuotojams kompensuojamos padidėjusios išlaidos, jeigu jos viršija Tvarkoje nustatytus dydžius?

6.4. Ar gali vienetas priskirti leidžiamiems atskaitymams sumas, sumokėtas už darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, nuvežimą į nenuolatinę darbo vietą ir gyvenamojo ploto nuomą?

6.5. Ar gali būti kompensuojamos padidėjusios išlaidos, jeigu darbuotojams yra mokamos komandiruočių kompensacijos? 

VII. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU NEAPMOKESTINAMOS KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS 

7.1. Ar komandiruočių kompensacijos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?

7.2. Ar laikomi komandiruočių kompensacijomis jau išėjusiam iš darbo darbuotojui įmonės grąžinti anksčiau priskaičiuoti dienpinigiai (darbuotojui dirbant dienpinigiai buvo neišmokėti dėl lėšų trūkumo)?

7.3. Kokio dydžio dienpinigiai vykstant į užsienio komandiruotę yra priskiriami gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms kompensacijoms?

7.4. Kokio dydžio dienpinigiai vykstant į užsienio komandiruotę yra priskiriami gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms kompensacijoms, jeigu darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra didesnis už minimalią mėnesinę algą padaugintą iš koeficiento 1,3?

7.5. Kokio dydžio dienpinigiai vykstant į užsienio komandiruotę yra priskiriami komandiruočių kompensacijoms, jeigu darbuotojas užsienio komandiruotėje būna vieną dieną ?

7.6. Ar komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, gali būti priskiriami padidinti 100 procentų dienpinigiai ?

7.7. Kokio dydžio dienpinigiai komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje metu yra priskiriami gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamoms kompensacijoms?

7.8. Kokio dydžio dienpinigiai komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje metu yra priskiriami komandiruočių kompensacijoms, jeigu darbuotojas komandiruotėje būna vieną dieną?

7.9. Ar apskaičiuojant komandiruočių kompensacijas individualių įmonių savininkams yra atsižvelgiama į jų gaunamas pajamas? 

7.10. Ar priskiriant dienpinigių sumą komandiruočių kompensacijoms, neapmokestinamoms gyventojų pajamų mokesčiu, atsižvelgiama į tai, kiek dienų tą mėnesį darbuotojas sirgo ar buvo apmokomose ar neapmokomose atostogose? 

7.11. Ar apskaičiuojant komandiruočių kompensacijų, neapmokestinamų gyventojų pajamų mokesčiu, dydį reikia  atsižvelgti į darbo sutartyje nustatytą priedą prie darbo užmokesčio?

7.12. Su kokio dydžio darbo užmokesčiu turi būti lyginami išmokami dienpinigiai, jeigu darbo sutartyje darbuotojui konkretus fiksuotas darbo užmokestis nenustatytas, o tik sulygta darbuotojui mokėti pagal išdirbį, bet ne mažiau negu minimali mėnesinė alga (MMA)?7.13. Su kokio mėnesio nustatytu darbo užmokesčiu turi būti lyginami išmokami dienpinigiai?.

7.14. Ar darbuotojams, kurių darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio kompensuojamos padidėjusios išlaidos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?.

VIII. LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVO ĮGULOS JŪREIVIAMS TAIKOMI DIENPINIGIAI

8.1. Kokie dienpinigiai yra mokami laivo įgulai, dirbančiai kelių užsienio valstybių uostuose?

8.2. Kaip apskaičiuojami dienpinigiai laivo įguloms, dirbančioms  užsienyje plaukiojančiuose laivuose?

8.3. Kokio dydžio dienpinigiai išmokami kiekvienam laivo įgulos nariui?8.4. Ar laivo įgulos jūreiviams yra ribojamas užsienio komandiruotės laikas?.

8.5. Kaip mokami dienpinigiai laivo įgulos nariui, kai laivas plaukioja už Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų ribos? 

8.6. Kaip mokami dienpinigiai laivo įgulos nariui, kai laivas plaukioja Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse? 

8.7. Ar mokami dienpinigiai laivo įgulos nariui, jei komandiruotė trunka vieną dieną?.

8.8 Kaip mokami dienpinigiai darbuotojui, komandiruojamam atlikti darbo funkcijų, susijusių su laivo eksploatavimu arba priežiūra, į plaukiojančius ne Lietuvos Respublikos teritorijoje laivus?.

 

 

Į pradžią

Apie leidinius

Prenumerata

Kontaktai

Naudinga...